ZOOLOGICKÉ DNY 2017
Brno

Termín: "Zoologické dny 2017" se uskuteční ve dnech 9. a 10. února 2017

Organizátoři: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústav botaniky a zoologie PřF MU a Česká zoologická společnost

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno-Pisárky (popis příjezdu do místa konání konference - viz http://www.econ.muni.cz/fakulta/kontakty/jak-kde-nas-najdete)

Přihlášení k účasti: Přihlašovat se k účasti na konferenci můžete na webových stránkách http://zoo.ivb.cz/index.php?page=registrace. Po přihlášení obdržíte e-mailem individuální kód, který je potřeba k registraci vašich prezentací (přednášky a postery) a vložení abstraktů. Uzávěrka přihlášek i abstraktů je v pátek 13. ledna 2017. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány.

Účastnický konferenční poplatek (vč. DPH): 550 Kč (500 Kč bez tištěného sborníku), pro studenty 350 Kč (300 Kč bez tištěného sborníku).
Žádáme o zaplacení všech poplatků (tj. včetně případných poplatků za banket a objednaných obědů) předem, nejpozději do pátku 20. ledna 2017, nejlépe bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., u Komerční banky, nám. Svobody 21, 631 31 Brno, číslo účtu 27-476710227/0100 (pro mezinárodní platby IBAN CZ36 0100 0000 2704 7671 0227, BIC KOMBCZPPXXX). Každý přihlášený účastník konference obdrží po ukončení registrace shrnutí všech nákladů a poslední trojčíslí individuálního variabilního symbolu (717001xxx), který použije pro individuální platbu. Hromadné platby velice komplikují situaci při registraci účastníků konference, a proto se jim, prosíme, snažte vyhnout. Pokud nutně potřebujete využít formu hromadné platby např. za studenty, tak při zadávání platby do „zprávy pro příjemce“ identifikujte za kolik lidí je platba prováděna a doplňte jejich jména či variabilní symboly. Účastnické poplatky je ve výjimečných případech (slovenští účastníci atd.) možno zaplatit i v hotovosti při registraci po domluvě s organizátory.

Ubytování: Zájemci o ubytování si nocleh domluví individuálně. Kontakty na některé poskytovatele ubytování poblíž místa konání konference budou během prosince zveřejněny na webové stránce konference.

Stravování: Stravování si mohou účastníci zajistit buď individuálně, nebo na obědy využít služeb menzy Vinařská (cca 5 minut od místa konference). Obědy je v tomto případě nutno zaregistrovat předem během přihlašování se k účasti a tato objednávka je závazná. Při registraci pak účastníci obdrží stravenky do menzy. Cena za jeden oběd je 120 Kč.

Registrace na místě: Začíná ve čtvrtek 9. února od 8.00 ve foyer Ekonomicko-správní fakulty MU a bude probíhat po celou dobu konference.

Abstrakty: Abstrakty referátů do sborníku konference vyplňte ve webovém formuláři nejpozději do pátku 13. ledna 2017. Abstrakty zasílejte v češtině, slovenštině nebo angličtině. Nevkládejte netradiční symboly, tabulky, obrázky, ani seznam literatury. Rozsah vlastního textu abstraktu je omezen na 2 000 znaků. Dodržujte uvedený formát.

Odborný program: Akceptovány budou všechny prezentace týkající se nejrůznějších aspektů základního i aplikovaného zoologického výzkumu. Tak jako každý rok budou přednášky probíhat v paralelních sekcích a samostatný časový prostor bude věnován posterovým prezentacím („poster session“). V případě překročení přednáškových kapacit může vědecký výbor konference provést výběr přednášek a autoři budou vyzváni k přípravě posteru v průběhu ledna. Konečný program konference obdrží přihlášení účastníci ve druhé polovině ledna 2017 a bude rovněž zveřejněn na webových stránkách konference.

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (10 přednes + 5 diskuse). Ve všech paralelních sekcích bude k  dispozici počítač a dataprojektor (doporučujeme prezentace MS Powerpoint 2007). Je možné promítat i z vlastního notebooku, ale je třeba počítat s nepředvídatelnými komplikacemi.

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Protože posterové desky budou několika typů, tak doporučujeme postery obecně menší (cca 80 x 90 cm). K připevnění posterů budou k dispozici špendlíky. Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů.

Ceny za studentské prezentace: Odborná porota v průběhu konference vyhodnotí vědecky nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky a postery. Do soutěže se do 13. ledna 2017 mohou přes webovou registraci přihlásit studenti pregraduálního a denního postgraduálního studia, kteří jsou prvními autory prezentace. Odměna bude studentům předána v závěru konference.

Předkonferenční workshop: Den před vlastní konferencí proběhne v přednáškové místnosti na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Brno-Pisárky, Květná 8) workshop zaměřený na analýzu a interpretaci biologických dat, zejména analýzu struktury společenstev v prostředí R. Bližší informace najdete zde. Workshop je primárně určen studentům pre- a postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům.

Společenský večer (banket): Společenský večer bude probíhat ve čtvrtek 9.2.2017 od 19.00 hodin v menze Vinařská, asi 5 minut od místa konference. Bližší informace obdržíte na požádání při registraci. Cena banketu je 350,- Kč. Pokud se budete chtít tohoto již tradičního večera zúčastnit, prosíme o zaregistrování vaší účasti a zaplacení poplatku společně s registračním poplatkem.

Organizační pokyny: Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adresách bryja@brno.cas.cz, horsak@sci.muni.cz, rehak@sci.muni.cz a zukal@brno.cas.cz.

 

Za organizační výbor Josef Bryja, Michal Horsák, Zdeněk Řehák a Jan Zukal