ZOOLOGICKÉ DNY 2018
Praha

Termín: „Zoologické dny 2018“ se uskuteční ve dnech 8. a 9. února 2018

Organizátoři: Katedra ekologie FŽP ČZU v Praze, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., a Česká zoologická společnost

Místo konání: Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze. Popis možností dopravy na místo konání najdete zde.

Přihlášení k účasti: Přihlašovat se k účasti na konferenci můžete na webových stránkách http://zoo.ivb.cz/index.php?page=registrace. Po přihlášení obdržíte e-mailem individuální kód, který je potřeba k registraci vašich prezentací (přednášky a postery) a vložení abstraktů. Uzávěrka přihlášek i abstraktů je v pátek 12. ledna 2018. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány.

Účastnický konferenční poplatek (vč. DPH): 900 Kč (850 Kč bez tištěného sborníku), pro studenty 700 Kč (650 Kč bez tištěného sborníku).
Žádáme o zaplacení všech poplatků (tj. včetně objednaných obědů) předem, nejpozději do pátku 19. ledna 2018, nejlépe bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet České zemědělské univerzity v Praze, u České spořitelny a.s., Budějovická 1518/13B, Praha 4, 140 00, číslo účtu 9021-6325762/0800, variabilní symbol: 429014, (pro mezinárodní platby IBAN: CZ5008000090210006325762, SWIFT: GIBACZPXXXX). Každý přihlášený účastník konference obdrží po ukončení registrace shrnutí všech nákladů a trojmístný specifický symbol, který použije pro individuální platbu. Hromadné platby velice komplikují situaci při registraci účastníků konference, a proto se jim, prosíme, snažte vyhnout. Pokud nutně potřebujete využít formu hromadné platby např. za studenty, tak při zadávání platby použijte jeden ze specifických symbolů účastníků, za které platíte a do „zprávy pro příjemce“ identifikujte za kolik lidí je platba prováděna, doplňte jejich jména a specifické symboly a informujte o hromadné platbě organizátory na solsky@fzp.czu.czu.

Ubytování: Zájemci o ubytování si nocleh domluví individuálně. Kontakty na některé poskytovatele ubytování poblíž místa konání konference najdete zde.

Stravování: Stravování si mohou účastníci zajistit buď individuálně, nebo na obědy využít služeb menzy v areálu ČZU. Obědy je v tomto případě nutno zaregistrovat předem během přihlašování se k účasti a tato objednávka je závazná. Při registraci pak účastníci obdrží stravenky do menzy. Cena za jeden oběd je 120 Kč.

Registrace na místě: Začíná ve čtvrtek 8. února od 8.00 v suterénu budovy MCEVI a bude probíhat po celé dopoledne. Podrobný plánek, kde najdete všechny budovy i místnosti najdete zde.

Abstrakta: Abstrakta referátů do sborníku konference vyplňte ve webovém formuláři nejpozději do pátku 12. ledna 2018. Abstrakta zasílejte v češtině, slovenštině nebo angličtině. Nevkládejte netradiční symboly, tabulky, obrázky, ani seznam literatury. Rozsah vlastního textu abstraktu je omezen na 2 000 znaků. Dodržujte uvedený formát.

Odborný program: Akceptovány budou všechny prezentace týkající se nejrůznějších aspektů základního i aplikovaného zoologického výzkumu. Tak jako každý rok budou přednášky probíhat v paralelních sekcích a samostatný časový prostor bude věnován posterovým prezentacím („poster session“). V případě překročení přednáškových kapacit může vědecký výbor konference provést výběr přednášek a autoři budou vyzváni k přípravě posteru v průběhu ledna. Konečný program konference obdrží přihlášení účastníci ve druhé polovině ledna 2018 a bude rovněž zveřejněn na webových stránkách konference.

Instrukce pro referující: Doba k přednesení referátu je maximálně 15 minut (10 přednes + 5 diskuse). Ve všech paralelních sekcích bude k  dispozici počítač a dataprojektor (doporučujeme prezentace MS Powerpoint).

Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. Protože posterové desky budou několika typů, doporučujeme postery obecně menší (cca 80 x 90 cm). K připevnění posterů budou k dispozici špendlíky. Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný blok s dostatečným časem, kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů.

Ceny za studentské prezentace: Odborná porota v průběhu konference vyhodnotí vědecky nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky a postery. Do soutěže se do 12. ledna 2018 mohou přes webovou registraci pro zadávání abstraktů přihlásit studenti pregraduálního a denního postgraduálního studia, kteří jsou prvními autory prezentace. Odměna bude studentům předána v závěru konference. Stejně jako v minulých letech udělí Česká společnost entomologická finanční odměny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou.

Předkonferenční workshop: Dva dny před vlastní konferencí proběhne na Fakultě životního prostředí, ČZU v Praze v budově MCEVI workshop s názvem „A roadmap to meta-analysis“, který povede Tiit Teder z University of Tartu. Detailnější informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách a FB konference. Workshop je primárně určen studentům postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům. Bližší informace najdete zde.

Společenský večer (banket): Společenský večer bude probíhat ve čtvrtek 8. 2. 2018, cca od 19:30 hodin v menze ČZU. Bližší informace obdržíte na požádání při registraci. Účast na banketu je zahrnuta již v ceně konferenčního poplatku.

Organizační pokyny: Aktuální informace můžete sledovat na stránkách konference: http://zoo.ivb.cz/ a facebookovém profilu: http://bit.ly/zoodny2018. Jakékoliv dotazy Vám elektronicky zodpovíme na adresách solsky@fzp.czu.cz a bryja@brno.cas.cz.

Zoologické dny 2018 se konají pod záštitou Ministerstva životního prostředí